دروس امتحانی و ضرائب کنکور ارشد آمار زیستی سال 97

شنبه 28 بهمن 1396
ن : دبیر

دروس امتحانی و ضرائب کنکور ارشد آمار زیستی سال 97

ریاضی عمومی (1)، آمار ریاضی و احتمال (2)، روشهای آماری (شامل طرح آزمایش ها، رگرسیون، نمونه گیری، آمار ناپارامتری) (4)، زبان عمومی (3)

:: موضوعات مرتبط: آزمون ها، ،