یک شنبه 20 فروردين 1394
ن : دبیر

نمایندگان انجمن

دکتر غلامی

تربیت مدرس تهران

دکتر روشنی

علوم پزشکی سنندج

دکتر یاسری

علوم پزشکی تهران

دکتر محجوب

علوم پزشکی همدان

دکتر زایری

علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر رضایی

علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر فیضی

علوم پزشکی اصفهان

دکتر بهرام پور

علوم پزشکی کرمان

دکتر اسماعیلی

علوم پزشکی مشهد

دکتر خیری

علوم پزشکی شهرکرد

دکتر فلاح زاده

علوم پزشکی یزد

دکتر رفیعی

علوم پزشکی اراک

دکتر صالحی

علوم پزشکی ایران

دکتر طهماسبی

علوم پزشکی بوشهر

دکتر رهگذر

علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر شهرکی

علوم پزشکی زابل

دکتر یزدانی  چراتی

علوم پزشکی مازنداران

دکتر قربانی

علوم پزشکی سمنان

دکتر اصغری

علوم پزشکی تبریز

دکتر غفاریان شیرازی

علوم پزشکی یاسوج

دکتر خلخالی

علوم پزشکی ارومیه

دکتر رخشانی

علوم پزشکی سبزوار

دکتر سایه میری

علوم پزشکی ایلام

دکتر امانی

علوم پزشکی اردبیل

دکتر بهنام پور

علوم پزشکی گرگان

دکتر جهانی هاشمی

علوم پزشکی قزوین

دکتر کاظم نژاد

علوم پزشکی گیلان

دکتر آیت الهی

علوم پزشکی شیراز

دکتر حاجیان

علوم پزشکی بابل

دکتر احمدی انگالی

علوم پزشکی اهواز

دکتر اکبری

علوم پزشکی کاشان

 

 


:: موضوعات مرتبط: معرفی انجمن، نمایندگان انجمن، قابل توجه اعضاء، ،