شنبه 6 آبان 1396
ن : دبیر

شماره جدید Biostatistics and Epidemiology

شماره اول از دوره سوم مجله Journal of Biostatistics and Epidemiology منتشر شد.:: موضوعات مرتبط: انتشارات، ،


شنبه 6 آبان 1396
ن : دبیر

شماره جدید Biostatistics and Epidemiology

شماره چهارم از دوره دوم مجله Journal of Biostatistics and Epidemiology منتشر شد.:: موضوعات مرتبط: انتشارات، ،